SOPIMUSEHDOT


1. Soveltaminen ja voimassaolo
Näitä ehtoja sovelletaan GT Performance Oy:n ja kuluttaja- ja yritysasiakkaan väliseen tuotteiden sekä palveluiden kauppaan, ellei sopimus- tai palvelukohtaisissa ehdoissa ole toisin sovittu. Ehdot tulevat voimaan 01.04.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

2. Sopimuksen syntyminen - tuotteen tilaaminen
Tuote tilataan yrityksen kotisivuilta osoitteesta www.gtperformance.fi. Tilaus vahvistetaan maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Vaihtoehtoisesti tilaus voidaan vastaanottaa Gt Performancen henkilökunnan toimesta puhelimen välityksellä. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä tilaus- ja toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä mahdolliset toimituskulut. 

3. Asiakkuus

Valmennus-sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassaoleva valmennus-sopimus on voimassa sopimuksen syntymisestä alkaen kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta sopimuksen ehtojen kohdan mukaisesti. Mikäli valmennus-sopimus on määritelty määräaikaiseksi niin sitä ei voida irtisanoa PT-sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana. Määräaikaisen valmennus-sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan ja mikäli asiakas ei käytä valmennus-palveluita yhden vuoden aikana tilauspäivästä niin -palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

4. Palveluiden hinnat

Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Toimittajalla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta. Asiakkaalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan.

Jos valmennus-sopimus on määräaikainen, hinnanmuutos tulee voimaan kuitenkin vasta sopimusjakson päätyttyä.

Määräaikaisen sopimusjakson aikana toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ainoastaan, mikäli palveluihin liittyvä arvonlisävero muuttuu tai palveluita tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu.

5. Sovitun tapaamisen peruutus

Asiakas sitoutuu noudattamaan toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja valmennus-palveluiden osalta. Mikäli asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen asiakas voi tapauskohtaisesti sopia toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken ja se edellyttää toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista asiakkaan toimesta, mikäli valmennus-palvelusopimuksen kohteena ovat toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut.

6. Palvelun irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu välittömästi hänen niin halutessaan. Toimittajalla on myöskin oikeus purkaa sopimus välittömästi.

7. Saatavien perintä

Laskulla maksettaessa toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut PT-sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää Toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen. Toimittajalla on oikeus yksipuolisella kirjallisella ilmoituksella toistaiseksi keskeyttää palvelujen toimittaminen jos asiakas ei ole maksanut maksujaan eräpäivään mennessä. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Palvelu voi jatkua kun asiakas on maksanut erääntyneet maksunsa. Toimittajan edellä mainitusta syystä suorittama sopimuksen keskeyttäminen ei pidennä määräaikaisen sopimuksen kestoa.

8. Turvallisuus

Valmennukseen osallistuessaan asiakas hyväksyy osallistuvansa toimintaan, jossa on olemassa mahdollisen henkilö tai esinevahingon riski. Valmennuksen järjestäjä ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka asiakkaalle on esimerkiksi aiheutunut tämän omasta huolimattomuudesta tai annettujen ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Asiakas on tietoinen mm. liikuntasuorituksiin liittyvästä tavanomaisesta loukkaantumisriskistä ja hyväksyy tämän seikan osallistuessaan valmennukseen omasta tahdostaan. Valmennukseen osallistuvalla asiakkaalla tulee olla voimassaoleva ja ko. toimintaan riittävä tapaturmavakuutus tai muu vastaava vakuutus. Asiakkaan tulee ilmoittaa etukäteen toimijalle mahdollisista omaa terveydentilaa koskevista tai muista vastaavista toimintaan ja tapahtumaan osallistumiseen vaikuttavista merkityksellisistä seikoista. Näin toimija osaa varautua ja huomioida ohjelmaa sopivaksi asiakkaan tarpeisiin mm. turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Asiakkaan tulee aina noudattaa ohjaajan antamia ohjeistuksia suorituksia tehdessään. Tapahtuman aluksi ohjaaja antaa osallistujille perusohjeet tapahtumassa noudatettavista säännöistä. Älä osallistu suorituksiin jos et tunne niihin pystyväsi. Ohjaajat ovat asiantuntevia ja ymmärtävät erilaisten asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Muista aina epäröimättä kysyä ohjaajilta mieltä askarruttavista turvallisuutta koskevista seikoista. Valmennuksissamme on ajantasainen suunnitelma valmennuksen turvallisuuteen pyrkimiseksi. 

9. Tuotteiden henkilökohtaisuus

Toimitetut tuotteet (harjoitus- ja ravitsemusohjelmat) ovat yksilöllisiä ja vain kohdennetun henkilön käyttöön. Niiden jakaminen eteenpäin on kiellettyä.